понеделник, 9 януари 2012 г.

Нов Домоуправител.

 Мили съседи, имам удоволствието, макар и със закъснение, да съобщя, че на ОС от 16.12.2011 единодушно бе избран нов Домоуправител от 03.01.2012г. - А.Димитрова. 
Протокола от ОС от 16.12.2011г е в архивна папка деловодство предадена на новия Домоуправител.
Предаден е архива на предишния домоуправител, както ще бъде предаден архив на касата на предходни касиери от акт 16 и първите нанесли се.
Във входа - партер за съжаление отново има теч при проблемния таван, ще се коригира по натам.
Надявам се новият Домоуправител да продължи да води блога.

Благодаря ви, за търпението и доброто отношение.
Милкана. 
вторник, 13 декември 2011 г.

Покана за ОС на 16.12.2011


    До собствениците и живущите във вход В

ПОКАНА

ЗА СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС:
гр. София, район Красно село, ул. Родопски извор №. 30, вх.В

Председателя на Управителният съвет на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС и с решение на ОС от 26.05.2011г., свиква общо събрание на собствениците
на 16.11.2011г. от 19:30ч., във вход В, партер,
във връзка с възникнал неотложен проблем в левия вертикален щранг, касаещ мръсен канал. Искането са свикване на ОС е заявено от Анна Димитрова, собственик на офис3 – АТМ.
Общото Събрание ще се проведе при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
На предстоящо Общо Събрание на вход В
16.11.2011г.

Точка 1.   Проблем в склада на Арт Транс Медика ООД,вх. В:           В заустването на канала на банята на "Арт Транс Медика" към основния вертикален щранг на левите апартаменти във вх.В  е открит с камера предмет, най-вероятно дъска с пирон,който може да се отстрани чрез спешен ремонт на канала.           Най-вероятно парчето е хвърлено от покрива или през тоалетна, като част от кофраж.           Наличен е записът от камерата в "Арт Транс Медика" и може да се види от всеки съкооператор.           Цена на ремонта:
Около 400лв.Не повече от 400лв.


Точка 2. Предложение, избор и гласуване за нов Домоуправител. Отчет на касата и предаване документацията.

Точка 3. Частичен ремонт Партер. Козирка над АТМ.

Точка 3. Други. Предложения и казуси за следващо ОС.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и  при същия дневен ред.

Управител УС

четвъртък, 10 ноември 2011 г.

Планирани срещи с фирми предоставящи услуга Домоуправител

19:30 часа,  във вход В, на ул. Родопски извор 30, понеделник 14.11.2011

Представител на фирма с Оферта 2, касаеща заплащане на обект, във или извън входа, но в рамките на входа, и без значение населен или не.
Примерен типов договор можете да намерите на е-mail-те си, или залепен в партерно помещение.


19:30 часа,  във вход В, на ул. Родопски извор 30, вторник 15.11.2011

Представител на фирма с Оферта 1, касаеща заплащане на обитател,събиаемост на задълженията, подобреня - чипове асансьор, врата, тел. спешни ремонти, които вече са идвали на предишно ОС.
Примерен типов договор, ще бъде разгледан и обсъден на срещата.

вторник, 8 ноември 2011 г.

Покана за ОС на 09.11.2011 от 19:30ч

                                                                    До собствениците и живущите във вход В

ПОКАНА
(напомняне)

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС:
гр. София, район Красно село, ул. Родопски извор №. 30, вх.В

Председателя на Управителният съвет на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС и с решение на ОС от 26.05.2011г., свиква общо събрание на собствениците
на 09.11.2011г. от 19:30ч., във вход В, партер,
въз основа на Решение от ОС на 31.10.2011, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
На предстоящо Общо Събрание на вход В
09.11.2011г.

Точка 1. Предложение, избор и гласуване за нов Домоуправител. Отчет на касата и предаване документацията.

Точка 2. Възлагане на лица откриване на банкова сметка за набиране на средства за ремонт на покрива. Частичен ремонт Партер. Козирка над АТМ.

Точка 3. Други. Предложения и казуси за следващо ОС.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и  при същия дневен ред.

Управител УС

понеделник, 31 октомври 2011 г.

Оферта 3


ОФЕРТА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ”
към притежателите на етажна собственост

Уважаеми Собственици,
За нас е удоволствие да Ви предложим грижата на екип от професионалисти за Вашия вход, която да направи обстановката, в която живеете по-комфортна, здравословна и сигурна.
Ние ценим Вашето време и се грижим за Вашите интереси!

Ето и нашето предложение към Вас:

Пакетно предложение:

Блоксхема: съединение: 9.00 лв.
с ДДСДомоуправител
Касиер                                   =
Юрист
Мениджър               
                       

* /таксата, посочена в офертата е с включен ДДС и е калкулирана на база месечна такса за един обект в етажната собственост, при наличност на общо 30 апартамента/

Професионален домоуправител и касиер                                           

/професионалист с персонален ангажимент, който ще защитава интересите на собствениците; професионална поддръжка и ангажираност към общите части на ЕС, което ще повиши комфорта, сигурността и не на последно място стойността на имота на всеки собственик в ЕС; представителство пред административните органи в страната – контакти с община и своевременно изпълнение на всички нейни изисквания и предписания; представителство и контакт с фирмите, предоставящи водоснабдяване, електроснабдяване, комунални услуги и др.; професионална организация на Общи събрания на собствениците на ЕС, което гарантира защита на мнозинството от собственици и предотвратява съобразяването на „общия интерес” с „частния”; организиране на прозрачно счетоводство на ЕС във всеки един момент, при изявено желание от собствениците; събиране на таксите, които Общото събрание е взело решение да бъдат събирани и които са задължителни за нормалното съществуване на всяка една ЕС; професионално и прозрачно събиране и предоставяне на оферти от фирми изпълнители при нужда от аварийна или др. вид помощ, касаеща общите части на комплекса/;

Юристи

Екип от юристи, който следи за правилното и стриктно предоставяне на услугата, съобразно действащата нормативна уредба в страната; осигурява спазване на нормативните изисквания за всяка една етажна собственост; правно съдействие на управителните органи на етажната собственост, във връзка със събирането на текущите такси, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части от некоректни платци в етажната собственост;

Мениджър

Персонално ангажиран служител, който контролира и следи цялата дейност и изпълнение на услугата „Професионален домоуправител” за Вашата етажна собственост; приема и въвежда в изпълнение всички предложения, специфични за Вашата етажна собственост; водене на счетоводство на приходите и разходите;
съхраняване и класиране на всички платежни документи; задължение за предоставяне подробен отчет пред собствениците във всеки един момент; изцяло на разположение на управителните органи на етажната собственост;
.................................................................................................. е фирма, специализирана в управление, стопанисване и поддръжка на недвижими имоти. Служителите ни са екип от професионалисти, доказали се със своята коректност и персонален ангажимент към всеки наш клиент.

Цената, посочена в офертата не включва абонаментна такса за поддържането на асансьор и заплащане на хигиенист.

Наше задължение е да Ви обърнем внимание, че в посочените такси, не са включени месечните режийни разходи на входа, както и таксите за фонд „Ремонт и обновяване”, задължителен съгласно чл.50 от ЗУЕС, касаещ набиране на средства за извършване на ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части. Размерът на сумите по предходното изречение се определя на база реално потребление и взето решение от Общото събрание на етажната собственост.

Ангажиментите на ........................................................................ по настоящата оферта се пораждат след сключване на договор с представителните органи на етажната собственост и заплащане авансово депозит от една пълна такса, равняваща се вноските от всички апартаменти във входа.

Необходимо условие след сключването на договор е месечната събираемост на таксите от собствениците в комплекса да бъде минимум 67%. В случай, на непостигната събираемост за повече от два месеца през периода на договора,  ................................................................................. си запазва правото едностранно да прекрати сключен между страните договор.

Срок на валидност на офертата – 30 дни.

сряда, 26 октомври 2011 г.

Покана за ОС на 31.10.2011 от 19:00ч

                                                                      До собствениците и живущите във вход В

                                                                       ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС:
гр. София, район Красно село, ул. Родопски извор №. 30, вх.В

Председателя на Управителният съвет на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС и с решение на ОС от 26.05.2011г., свиква общо събрание на собствениците
на 31.10.2011г. от 19:00ч., във вход В, партер, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
На предстоящо Общо Събрание на вход В
31.10.2011г.

Точка 1. Отчет на касиера на вход В.
Избор на нов касиер.
При отказ да бъде избран нов, избор на временно изпълняващ длъжността, до избиране на платен професионален домоуправител, включващ и касиер в пакет услуги.Предаване на каса.

Точка 2. Отчет на Домоуправителя.
Избор на нов домоуправител, поради бъдеща невъзможност на сегашния да продължи да изпълнява длъжността.
При отказ да бъде избран нов действащ домоуправител – избор на временно изпълняващ длъжността (с фиксиран срок време, насрочване дата за следващо ОС с цел избор на Домоуправител) до окончателен избор на платен външен домоуправител. Предаване събраната документация.

Точка 3. Гласуване бюджет за ремонт на покрив и схема за набиране
на средствата. Сумите няма да бъдат събирани към момента. Целта е да се осъзнае сериозността и мащаба на предвиждания ремонт и всеки да си предвиди калкулираната сума спрямо идеалните части за месец Май, 2012.

Точка 4. Предвиждане ремонт и обновление на входа – партерно помещение. Дата –
срок и вид ремонт.

Точка 5. Собствениците на апартаменти с наематели да се ангажират
с вписването на наемателите си в Домовата книга в срок 14 дни от нанасяне. Просрочено.

Точка 6. Други. Предложения и казуси за следващо ОС

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и  при същия дневен ред.

Управител УС

четвъртък, 7 юли 2011 г.

Почистване общи части

Мили съседи,
бих искала да ви напомня, че хигиенистка ( чистачка ), входа няма да има до месец Септември, в случай, че някой от вас не издържи на мръсотията и намери своевременно.
Затова ви моля най-любезно, всеки да почиства площадката на която живее и асансьора. От всеме на време - веднъж седмично би било достатъчно, при три апартамента на етаж.
А за партера, който има желание ще е добре дошло.
При липса на желаещи ще направим график.

поздрави
милкана