Протокол от ОС 14.Юни.2011

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
гр. София, район Красно село, ул. Родопски извор №. 30, вх.В

ДНЕВЕН РЕД
На предстоящо Общо Събрание на вход В

Днес, 14.Юни.2011 г. от 19:30 часа, във вход В, партер,  при спазване на всички изисквания на ЗУЕС се проведе Общо събрание на собствениците при следния дневен ред:
Точка 1. Избор на временно изпълняващ длъжността Управител УС на вход В, за периода 15.Юни – 10.Септември, поради дълготрайно отсъствие на настоящия Управител на УС на вход В.

Точка 2. Възлагане на П.Георгиев, съвместно с член на  УС и Контролна комисия съставяне констативен протокол за нарушение, за промяна статута на ползване на гараж No .........., за музикални репетиции, вместо за гараж. Съставяне на констативни протоколи за спрели коли в общите части на подземен гараж. Прекратяване ползването на вода за сметка на общия водомер в гаражите, с цел поединично и лично миене на собствени автомобили.

Точка 3. Гласуване бюджет за ремонт на покрив и схема за набиране на средствата.

Точка 4. Гласуване предварително отпускане на средства за документация от ДАГ, касаеща покрив и ремонт на М.Стоянов.

Точка 5.  Възлагане на ............................................................................ вземане на дължимите 117,80лв от вход Б, в полза на касата на вход В.

Точка 6. Проверка на казусът с улицата между Родопски извор 28 и 30, се отлага за октомври.

Точка 7. Собствеността на земята върху, която е построена кооперацията.
Отлага се до септември, поради сезона на отпуските. Избор на лице от заинтересованите за прехвърляне, което от септември да запознае живущите в другите входове и да изготви списък с желаещи да им бъде прехвърлен % и.ч. от земята.

Точка 8. Гласуване предварително отпускане на средства за закупуване на материали за ремонт на козирка-басейн – юли; и материали за боядисване – септември.

Точка 9. Гласуване поправка на щетите в партер вход В, от постоянния теч от козирката.

Точка 10. Гласуване монтиране на автоматични обезвъздушители на рециркулационните тръби.

Точка 11. Гласуване отвеждане на висящ улук от ап.52 до площадка, партер.

Точка 12. Други. Предложения и казуси за следващо ОС

12.1. Насрочване дата следващо ОС........................................септември.
12.2. Предложения и казуси за следващо ОС.

12.3. Междинни и неописани, но които следва да бъдат извършени:

Ø      Констатация и оценка на ВиК инсталацията от г-н Новев, вход А, и второ писмо до Топлофикация, с цел подмяна входящата тръба, която към момента не е достатъчна за захранване на 80 обекта.

Ø      Предприемане на последващи действия след отговор от ЧЕЗ Електро/ България.


Присъстват 15 души с право на глас.
            След като Управителя/Председателя на Управителен съвет установи присъствието на ¾ от собствениците (или повече) откри общото събрание.
Общото събрание води Управителя/Председателя на Управителен Съвет Милкана Стефанова.

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка 1. Избор на временно изпълняващ длъжността Управител УС на вход В в лицето на Денчо Костов, за периода 15.Юни – 10.Септември, поради периодично в упоменатия срок отсъствие на настоящия Управител на УС на вход В.
Гласували: Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -     


Точка 2. Възлагане на П.Георгиев, съвместно с член на  УС и Контролна комисия съставяне констативен протокол за нарушение, за промяна статута на ползване на гараж No .........., за музикални репетиции, вместо за гараж. Съставяне на констативни протоколи за спрели коли в общите части на подземен гараж. Прекратяване ползването на вода за сметка на общия водомер в гаражите, с цел поединично и лично миене на собствени автомобили.

Следствие от предложението и разискването на случая:
П. Георгиев отказва да събере свидетели за съставяне на протоколи за нарушение реда в обща собственост.
П. Георгиев няма претенции към музикалните репетиции в гаражна клетка с неизвестен към момента номер.
П.Георгиев е ползвал вода на общия водомер в гаражите за лични облаги – миене на лични автомобили.
П.Георгиев ще прекрати за в бъдеще миенето на лични автомобили в подземния гараж, за сметка на общия водомер.

Точка 3. Гласуване бюджет в размер на 20 000,00 лв за ремонт на покрив и схема за набиране на средствата. Сумата ще бъде събирана от септември 2011 до май 2012.
Сумата ще се разпредели по % идеални части.
Сумата ще бъде набирана в сметка, която ще бъде открита през септември 2011г.
Гласували: Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Точка 4. Гласуване предварително отпускане на средства за документация от ДАГ, касаеща покрив и ремонт на М.Стоянов.
Гласували: Възстановяване разходи направени за необходима документация. Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -


Точка 5.  Възлагане на Георги Цветков вземане на дължимите 117,80лв от вход Б, в полза на касата на вход В, и предаване сумата на кариера или внасяне на сумата в сметка на името на касиера на вход В:
Ива Иванова, IBAN BG 35 SOMB 9130 1051 6875 01, Общинска банка, ФЦ Красно село
Гласували: Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -
* Забележка: Касовата наличност на вход В е по сметка. Налични в брой касата на вход В няма. На тези на които е удобно, могат сами да си внесат еднократната вноска за „Фонд Ремонти и обновление” (спешни и належащи ремонти), а също и месечната такса „консумативни разходи”. Днешна дата  наличността по сметка е 235,00лв.

Точка 6. Проверка на казусът с улицата между Родопски извор 28 и 30, се отлага за октомври.
Гласували: Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Точка 7. Собствеността на земята върху, която е построена кооперацията.
Отлага се до септември, поради сезона на отпуските. Избор на лице (Д.Писарова) от заинтересованите за прехвърляне, което от септември да запознае живущите в другите входове и да изготви списък с желаещи да им бъде прехвърлен % и.ч. от земята.
Гласували: Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Точка 8. Гласуване предварително отпускане на средства за закупуване на материали за ремонт на козирка-басейн – юли; и материали за боядисване – септември. Ремонтът на Козирката ще бъде извършен в присъствие на КК.
Гласували: Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Точка 9. Гласуване поправка на щетите в партер вход В, от постоянния теч от козирката.
Гласували: Единствено след като бъде отстранен теча. Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Точка 10. Гласуване монтиране на автоматични обезвъздушители на рециркулационните тръби.
Гласували: За отлагане за нефиксиран период време. Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -


Точка 11. Гласуване отвеждане на висящ улук от ап.52 до площадка, партер.
Гласували: Приема се.
                        „за”                    15
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Точка 12. Други. Предложения и казуси за следващо ОС

12.1. Насрочване дата следващо ОС - септември. Дата ще бъде фиксирана по-късно.
12.2. Предложения и казуси за следващо ОС – няма.

12.3. Междинни и неописани, но които следва да бъдат извършени:

Ø      Констатация и оценка на ВиК инсталацията от г-н Новев, вход А, и второ писмо до Топлофикация, с цел подмяна входящата тръба, която към момента не е достатъчна за захранване на 80 обекта.

Ø      Предприемане на последващи действия след отговор от ЧЕЗ Електро/ България.

Ø      На 13.06.2011 е съставен Констативен Протокол на ВиК инсталацията – хоризонтална, и вертикална касаеща вход Б. Протокола ще бъде качен в блога по-късно. 

Ø    А.Димитрова, е поела ангажимент да повика ВиК специалист, който провери възможно ли е право отвеждане на улука от козирката.

12.4. Други  - изпратен е е-мейл на другите домоуправители и на С.Янков със следното съдържание:

" Относно: Протокол 1 от 18.09.2008г. / възложител С. Янков*
Протокола касае ремонт на козирка в секция А, на стойност 3 968,00лв. И при
все разбирането ми, претенция за сумата не може да бъде предявена към вход
В.
Както собственици и живущи във вход В не предявяват претенция за
възстанояване разходи направени за ремонт в секция Б (пример:
Георги Цветков, Марин Стоянов и Анна Димитрова).
Следва Стефан Янков да се обърне към домоуправителя на вход Б, който да
отнесе въпроса към домоуправителя и на вход А за частта касаеща тях.

*В заключение
: разходи за фонд належащи ремонти и покрив на вход В (секция
Б), се заплащат от Стефан Янков, както е гласувано на ОС на вход В.
Към момента той следва да внесе на касиера на вход В   30,00 лв, които могат
да бъдат дадени лично на касиера на вход В Ива Иванова,
или да бъдат внесени по сметка на името на И.Иванова до края на м.Юли, която
ще бъде оповестена на съобщение в партерно помещение на вход В;
а от септември да започне внасяне на дела си спрямо % идеални части по
сметка, която ще бъде указана допълнително в месец септември. *

Относно: дължима сума от касата на вход Б, в полза на касата вход В.*

Към днешна дата съгласно предадени копия платежни документи и писмени
покани, касата на вход Б е задължена на касата на вход В с *117,80 лв.*
Моля да бъдат изплатени в най-кратък срок, за да бъде избегнато напрежението
във Вход В между отделни собственици към касиера и домоуправителя.
Разписки - квитанции за плащане са оставени на Георги Цветков, който е поел
ангажимент да търси Йордан Георгиев (Валери Беличенов) между 20ти и 21ви
Юни.
Много моля, ако имате възможност да изплатите сумата по рано свържете се с
Георги Цветков, който от своя страна ще предаде изплатена сума на касиера на
вход В.

Относно: Среща със "Софтър" - г-н Александров*

Марин Стоянов,собственик на ап 55 във вход
В, който движи въпроса с покрива, желае да присъства на срещата с г-н
Александров.
Много моля направете връзка за да уточните дата и час. Йордан Георгиев.


Относно: вход В няма да има хигиенист по основателни лични причини на
сегашния.*

Моля за съдействие вход А и вход Б, да ни съдействат и направят контакт с
техните хигиенисти за еднократно седмично почистване за периода
юли-септември.
Лице за контакт Ива Иванова касиер / Денчо Костов временно изпълняващ
длъжността Домоуправител.
Ще ви бъда много благодарна."
           

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от Управителя/Председателя на Управителния съвет.
Неразделна част от настоящия протокол е списъкът на всички собственици на самостоятелни обекти (жилища, гаражи, ателиета и др.) на адрес: гр. София, район Красно село, ул. Родопски извор №. 30, вх.В и списъкът на регистрираните за участие  в Общото събрание.


Управител/Председателя на УС
                                                                        (име и фамилия)