Протокол от ОС 26.Май.2011г.

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
гр. София, район Красно село, ул. Родопски извор №. 30, вх.В

ДНЕВЕН РЕД
На предстоящо Общо Събрание на вход В

Днес, 26.Май. 2011 г. от 19:00 часа, във вход В, партер,  при спазване на всички изисквания на ЗУЕС се проведе Общо събрание на собствениците при следния дневен ред:
1. Общи положения при финансиране ремонти, касаещи входа, инсталациите, общи и прилежащи площи.
2. Таксата за „консумативни разходи” на офис-ателие 3 и офис-ателие 4 се събират от касиера на вход В в полза на касата на вход В.
3. Възстановяване  разходи направени от Управител Управителен Съвет, за набиране документация свързана с входа и разходи канцеларски материали на обща стойност 208,47лв. Въстановяване разходи направени от В.Писаров на обща стойност 20,00лв.
4. Разходи свързани с екзекутивна документация в ДАГ, касаеща вход В:
5. Топлофикация – парно и топла вода.
6. Община Красно село – документи, заявления, архив.
7. Собствеността на земята върху, която е построена кооперацията.
8. Избор на Контролна комисия вход В.
9. Гласуване на въвеждане на глоба умишлено замърсяване на общите площи
10. Ремонт общи части.
11. Освобождаване на общите части от лични вещи на собственици на обекти в ЕС вход В
12. Други. Предложения и казуси за следващо ОС.


Присъстват 16 души с право на глас.
            След като Управителя/Председателя на Управителен съвет установи присъствието на ¾ от собствениците (или повече) откри общото събрание.
Общото събрание води Управителя/Председателя на Управителен Съвет Милкана Стефанова.

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка 1. Общи положения при финансиране ремонти, касаещи входа, инсталациите, общи и прилежащи площи:
1.1. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/   собствениците са длъжни да:
- изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост;
- заплащат разходите за основния, текущия или неотложния ремонт, за реконструкцията, преустройството и обновяването на общите части на сградата съразмерно с притежаваните идеални части в тях;
Съгласно чл. 11, ал. 10 от ЗУЕС общото събрание приема решения и за:
- извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт;   
1.2. Прекратяване всякакви самоиницирани ремонти, касаещи общи площи, които не са минали през ОС.
1.3.. Касата на входа няма да изплаща разход за извършен ремонт, който не е одобрен и съгласуван на ОС и е в разрез със ЗУЕС. Одобрен и гласуван ремонт ще бъде изплатен съгласно ЗУЕС. ОС решава дали да изплати или да приспадне от вноски. Само срещу представени платежни документи. Вж. Чл.48 от ЗУЕС.
1.4. Неотложен ремонт не може да бъде отказан.
1.5. Общите разходи за ремонт, подобрения и администрация се заплащат от всички собственици по дела им %идеални части, независимо живеят ли в собствеността си или не, ползват ли я или не.
Вж. Приложение 3 – отговор от г-жа Трайкова, експерт ЕС в Община Красно село.

Гласували: Запознат съм с общите положения при финансиране на ремонти касаещи входа, инсталациите, общи и прилежащи площи съгласно ЗУЕС (Закон за Управление Етажната на Собственост).
Гласували: „да, запознат съм” единодушно 16 гласа

Точка 2. Таксата за „консумативни разходи” на офис-ателие 3 и офис-ателие 4 се събират от касиера на вход В в полза на касата на вход В.
2.1. Таксата на офисите е колкото таксата на живущите първи и втори етаж, които не ползват асансьор, а именно 4,00 лв на живуш, респ. 4,00 лв. на работещ. Или за офис-ателие 3 консумативни разходи за месец възлизат на 8,00лв и за офис-ателие 4 консумативни разходи също 8,00 лв.
2.2. Офис-ателие 5, което е дълготрайно необитаемо и има вход през ЕС през общ вход с офис-ателие 4.
Забележка: Виж ЗУЕС офиси с отделен вход от ЕС и вход през ЕС, който не е търговски или скадов.

Гласували: За приемане на такса за офис-ателиетата 4,00лв на работещ. Приема се.
                        „за”                    16
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -     

Точка 3. Възстановяване / невъзстановяване разходи направени от Милкана Стефанова Управител/Председател Управителен Съвет, за набиране документация свързана с входа и разходи канцеларски материали на обща стойност 208,47лв.
* Забележка1: В случай, че ОС желае да се води прегледна документация, следва да закупи или предостави принтер и/ или консумативи за принтер - тонер. Или да заплаща такива разходи.
Забележка2: разходи 6, (7), 8, 9, 12 и 13 ще бъдат разделени между трите входа. След изплащане равен дял разходи от А и Б вход, архива ще бъде предаден на съхранение при Славяна Калайджиева. Или 162,76 лв само копиране и пощенски разходи и 10,63лв разход за билети и консумация от 3  часа престой за заснемане общо 173,39лв. Което делено на трите входа прави по 57,80лв на вход.
Отделно за вход В канцеларски и копия документи Община  35,08 лв.

Гласували: За възстановяване разходите на обща стойност 208,47лв, направени от Милкана Стефанова. Приема се.
                        „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

Гласували: Консумативи за поддържане изрядна документация свързана с ЕС на вход В. Приема се.
                        „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

            3.1. Възстановяване 20,00лв на Васил Писаров – 1/3 от стойността на табела „ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ” на статична ограда дворно място. Приема се.
Гласували: За възстановяване разходите направени от Васил Писаров
                        „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

3.2. Анна Димитрова офис-ателие 3, представи фактури за разход, ремонт на козирка.
Управителят прие разходните документи, с условие да бъде съставен Протокол-съгласие за прихващане на задължения, аналогичен на този съставен за Георги Цветков (ап.37 и 52). Срок 14.Юни.2011г. Приема се.
                        „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -
                       

Точка 4. Разходи свързани с екзекутивна документация в ДАГ, касаеща вход В:
4.1. Подадено е искане за опис-Удостоверение на налична/ липсваща екзекутивна документация от ДАГ за секция Б , цена по памет14,00 лв. Дата за получаване 28.Май.2011г

Гласували: За финансиране издирването на документи от съсобствениците ЕС, с цел отделяне вход В от общата сграда като самостоятелна, преправяне явни дефекти и неуредици от техническо и административно естество. Приема се.
                        „за”                   16
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Точка 5. Топлофикация – парно и топла вода.
5.1. Пратени са писма до Топлофикация София ЕАД с обратна разписка за проверка, становище и препоръка с цел по-добро функциониране на отоплителната система и разрешаване проблема с топлата вода.
·        Насрочена бе проверка  нот Топлофикация София ЕАД. 20.Май.2011г. за установяване причината липса на налягане и топла вода в 50% апартаментите от етажната собственост на жилищната сграда.
·        Извършена проверка по ВиК инсталация гаражи и апртаменти. Становище, резултат от проверката ще бъде изпратено писмено след 27-28 май.

5.2. Съгласно Протокол на ДПК назначена със Заповед Nо 114 от 21.05.1999г., Абонатната Станция е собственост на съсобствениците в ЕС на ул.Родопски извор 30
 Изкупуване на Абонатна Станция от Топлофикация София ЕАД. Към момента  е невъзможна, защото нямаме необходимия набор документи.Гласували: За финансиране набирането на документи за внасяне Заявление в Топлофикация София ЕАД за изкупуване на Абонатната станция. Приема се.

                        „за”                           16
                        „против”                    -
                        „въздържал се”         -

Гласували: За преминаване на отчетност от Бруната към Топлофикация София ЕАД. Приема се.
                        „за”                           16
                        „против”                    -
                        „въздържал се”         -

5.3. По предложение на Денчо Костов, да бъде изпратено писмо до Бруната ООД за подмяна на батериите на отчетните уреди с фиксирана дата за подмяна до 20.юни.2011.
Писмото ще бъде изготвено от М. Стефанова и Н.Костова. Срок 31.Май.2011г.
Гласували:
                        „за”                           16
                        „против”                    -
                        „въздържал се”         -
Приема се.
                       
5.3. Във връзка с топлата вода и резултат от проверка на екип на Топлофикация и отразяване чувствителна промяна в апартаментите по средата, за разлика от страничните, бе предложено от Милен Писаров да бъде направена профилактика на цялата система (ВиК).
·        Поставяне на автоматични обезвъздушители на рециркулационните тръби на последен етаж.
·        Оферти за поставяне ина автоматични обезвъздушители и профилактика ще осигурят: Милкана Стефанова, Мартин Милев и Георги Цветков. Срок 6.Юни.2011
Гласували:
                        „за”                           16
                        „против”                    -
                        „въздържал се”         -
Приема се.

Точка 6. Община Красно село – документи, заявления, архив.
            6.1. Подадено е заявление за вписване на Домова Книга на Собствениците в публичен регистър. Следва да бъде подаден корекция за квадратура и % общи части съгласно попълнените от собствениците данни.
            * Изпратен е образец за вписване в домова книга на г-н Тонев ап.39 и на г-н Серов офис-ателие с вход през вход В и лице юг – вътрешен заден двор.
6.2. Гл.инж. Веска Савова, ни препраща в ДАГ, в общината „следа” няма - по нейни думи, но ако в ДАГ нямало каквото ни трябва, предложи да се върнем при нея за съдействие.
6.3. Удостоверение прилежащи площи може да бъде извадено само от собственик в чийто акт има вписан % за собственост над земята, върху която е построен.
6.4. Всеки документ, който се заявява и вади от общината е по ценоразпис. Спроред количеството заявени и необходими документи.
6.5. Сългасно последния и актуален план за регулация на жилищни квартали, между Родопски извор 28 и Родопски извор 30 има улица (тупик).

Гласували: За финансиране и набиране документи и копиране на „следа”  в случай, че изникне. Приема се.

                        „за”                   16
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Гласували: За проверка на казуса с затворената улица тупик между Родопски извор 28 и 30. Приема се.
                        „за”                   16
                        „против”             -
                        „въздържал се”  -

Точка 7. Собствеността на земята върху, която е построена кооперацията.
7.1. По документи земята е собственост на обезщетените собственици съгласно Н.акт No 80, LXLI, дело No 18189/94г., които плащат данък за нея.
Госпожа Славяна Калйджиева Домоуправител вход А, казва че, в А вход, вероятно 100% от собствениците ще пожелаят да си прехвърлят за тяхна сметка % по идеални частни съгласно %идеални части на притежаваниете от тях обектите.
Гласували:  „да, запознат съм”          16

След разискване  случая, бе взето следното решение, Управителя на вход В да  осведоми Домоуправителите на вход А и Б, с които паралелно да направят открито допитване до собствениците на апартаменти в трите входа има ли желаещи да им бъде прехвърлен % идеални части от земята. При окончателен набор от заинтересовани, да бъде взето решение от заинтересованите относно финансирането на консултация с нотариус и адвокат и прехвърлянето. Предварително събраните средства ще бъдат разпределени върху желаещите да им бъде прехвърлен дял % спрямо идеални части и собствениците на земята. Таксата и разходите по самото прехвърляне, следва да се поема от заинтересования да му бъде прехвърлен % от земята.
Гласували: За финансиране, придвижване и разрешаване казуса с прехвърляне собствеността на земята спрямо % идеални части на всички съсобственици от трите ЕС на Родопски извор 30. Приема се.
                        „за”                   15
                        „против”             1
                        „въздържал се”  -

Точка 8. Избор на Контролна комисия вход В.
            8.1. Съгласно ЗУЕС чл.24 (7) Членове на контролния съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си, както и с членовете на управителния съвет, по права линия или по съребрена линия до втора степен.
8.2 Предложение за Контролен съвет:
·        Емилия Цветкова ап.52
·        Светла Иванова ап.42
·        Наташа Писарова ап.47  /Съгласно ЗУЕС чл.24 (7) и Действащия в момента Семейният кодекс (СК) няма родството по съребрена линия с Димитър Костов ап.45 член на УС, има родство по Сватовство трета степен или няма противоречие и нарушение на ЗУЕС/

Гласували:   За избор на Контролна комисия. Приема се.
„за”                        16
                        „против”                 -
                        „въздържал се”      -

·        Уточнение по казус избраният на ОС от 29.04.2011г  касиер Ива Иванова: Няма родство с член на УС. Родство с член на УС има синът й, и бащата на детето й. Лицето Ива Иванова не в противоречние на чл.24 (7) от ЗУЕС.


8.3. Избор на нови Представители на вход В за Контролен Съвет на жилищна сграда с административен адрес: ул.Родопски извор 30, с председател г-н Йордан Георгиев, с цел защитаване интересите на входа и спазване ЗУЕС:
·        Произволни двама членове по един от УС и Контролна комисия на вход В, след предварително съгласуване за всеки отделен казус на ОС на вход В.
·        Всяко взето решение, касаещо повече от една етажна собственост се взема съгласно чл.18 от ЗУЕС.
·        При казуси, касаещи трите входа, казуса да бъде обсъден и да бъде взето решение на ОС на вход В, и чак след това представители на вход В ще бъдат излъчени за събрание на ЕС на трите входа.

Гласували: „за”                        16
                        „против”                 -
                        „въздържал се”      -
Приема се.

Точка 9. Гласуване на въвеждане на глоба умишлено замърсяване на общите площи, което включва ихвърляне на боклуци и фасове през балкони и прозорци. Ще бъдат глобявани всички собственици с изглед /балкони, прозорци врати/ към замърсената площ – плоча откъм офис-ателиета 3 и 4 и козирка вход. Съответно от партер до последен етаж и от етаж едно до последен етаж за козирка. Глобата ще е в размер 5,00 лв. Ще бъде налагана след съставен констативен протокол и обща писмена покана. Ще бъде събирана от касиера, заедно с таксата „консумативни разходи” в полза на касата на вход В.
Гласували: За въвеждане на глоба умишлено замърсяване на общите площи. Отхвърля се.
                        „за”                           1
                        „против”                  10
                        „въздържал се”         5.
Гласували: За регулярно ежемесечно почистване на общите площи. Приема се.
„за”                        16
                        „против”                 -
                        „въздържал се”      -

Точка 10. Ремонт общи части:
10.1. Отваряеми прозорци в рамката на общата дограма, с цел достъп до козирка и проветрение на входа.
Гласували: За отваряеми прозорци. Отхвърля се.
                        „за”                       5
                        „против”             10
                        „въздържал се”    -

10.2. Козирка - басейн. Приема се.
·        Лице, което да осигури друга оферта, освен наличната на Изомакс, Анна Димитрова. Срок 12.Юни.2011г.
·        Разглеждане оферти на следващо ОС.
Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

10.3. Козирка – фасада. Приема се.
·        Към поправка може да се пристъпи едва след като се изпълни 10.2.
·        Към днешна дата има само една оферта за частично изкърпване от АТМ – Анна Димитрова. Друга оферта ще осигури Мартин Милев. Срок 12.Юни.2011
·        Разглеждане оферти на следващо ОС.
Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

10.4. Покрив. След открито обсъждане, за планиран ремонт на покрив и съгласно мащабността на предвиждания ремонт от финансова гледна точка, бе взето следното решение:
Да бъде открита разплащателна набирателна сметка в Про Кредит Банк, клон Бели Брези, от Управителя на Управителен съвет на вход В. Да бъде проверено и указано теглене от сметката само и единствено с подписите на Управителя, В.Писаров и Г.Цветков – на трите лица едновременно.
Да бъде приложена тримесечна схема на внасяне на суми по сметката, което с четири равни вноски за 12 месеца, ще доведе до набирането на голям финансов резерв за финансиране извършването ремонт на покрив в следващата календарна година (2012г.)
Оферти да бъдат набрани от М.Стоянов и Г.Цветков, с цел формиране на годишен бюджет за фонд "Планирани и належащи ремонти" и да бъдат калкулирани вноските по идеални части на обект.
Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -
Приема се.

10.5. Боядисване - като се има предвид колко други належащи и скъпо струващи ремонти ни предстоят, единодушно решихме да оставим освежаването на входа от професионалисти (бояджии) за по-следващи години  

·        Бе гласувано входно помещение партер  да бъде боядисано с общи усилия – труд и матриали от всички собственици в периода 01 – 15 септември, след като бъде оправена козирката – басейн. Приема се.
Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

·        Тези собственици, които желаят могат сами да инициират боядисването на тяхната площадка и едно ниво стълби нагоре и надолу, или да оставят състоянието такова, каквото е в случай, че ги устройва. Приема се.
Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

Цветове, или цветови комбинации ще бъдат обсъдени на следващо ОС или непосредствено преди „бригадата”, в зависимост от това имаме ли по домовете си изостанал латекс и годен ли е за ползване.

Точка 11. Освобождаване на общите части от лични вещи на собственици на обекти в ЕС вход В. Други казуси свързани с общите части.
            11.1. Милкана Стефанова, предоставя за безвъзмездно ползване (докато е съсобственик ЕС на вход В) личното си мазе номер 27, находящо се в сутерена на секция А, с квадратура 5,22 кв.м по Нотариален акт, за общо ползване от съсобственици ЕС на вход В, за складиране вещи, заемащи общите площи, като стълбище и площадки. Приема се.
Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

            11.2. Преместване на част от цветята разположени по стълбищните площадки до прозорците - витрини. Приема се.
Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

11.3. Казус почистване при извършване на индивидуални ремонти в обекти на собственици: във връзка с настоящ основен ремонт на ап.43, ще бъде гласувано принципностоящо положение за вписване в Правилника за Вътрешен ред. Приема се.

·        Управителя Управителен Съвет по свое усмотрение е освободил чистачката на входа за периода от 15.май.2011г до 30.юни.2011г. Основание:
o       Разхищение е да се плаща на чистачка за 4,5 и 6 ти етаж, при положение, че мърсотията си я качваме с асансьора и по стълбите ежедневно.
o       При такъв ремонт е редно собственика на апартамента да обезпечи 2 почиствания в дните, в които се извършва ремонта, за периода на най-мръсната работа и изнасяне на боклуци и 1 почистване в дните на довършителни ремонтни дейности и сухо строителство:
§         Измитане и измиване.
§         Когато активното внасяне и изнасяне на мръсотия и строителни отпадъци приключи се измита и мие един път дневно  или на два дни.
§         Почиства се:
v     Асансьор,
v     етажната площадка,
v     стълбище надолу,
v     стълбище нагоре,
v     партера
v     и цялото стълбище до асансьорната площадка.

§         Когато ремонта приключи, цикъла на седмичното почистване ще бъде възстановен.

·        Таксата консумативни разходи ще бъде събирана в пълния й размер в полза на касата на вход В; натрупването ще позволи дребни ремонти – подмяна крушки, ключове и тн.

·        В заключение: всички сме минали поне по един ремонт и е съвсем естествено да проявим разбиране и толерантност.

Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

Точка 12. Други. Предложения и казуси за следващо ОС:
12.1. Насрочване дата следващо ОС. 14.Юни.2011г
12.2. Предложения и казуси за следващо ОС:
·        Избиране временно изпълняващ длъжността Управител, за периода от 15.Юни2011 до 01.Септември2011 и /или, докато Управителя  отсъства.
·        Разглеждане и избор на събраните оферти. Определяне срокове за изпълнение.

12.3. Междинни и неописани, но които следва да бъдат извършени:

·        Трафопост, находящ се  в офис 2 по екзекутив секция Б, по настоящем вход В, ул.Родопски извор 30 – да бъде проучен въпросът, относно узаконяване, собственост, преместване.
·        Писмо до ЧЕЗ да бъде изместен Трафопоста, находящ се  в офис 2 по екзекутив секция Б, по настоящем вход В, ул.Родопски извор 30

Ø      Писмо до Ви-Веста Холдинг ЕАД за набиране необходимата документация за Родопски извор 30 и изготвяне ТП съгласно етапите и пуска на жилищната сграда с цел улесняване оценката за ТП.

Ø      Писма до ДНСК, РДНСК, Столична община, Район Красно село и др., в случай, че Ви-Веста Холдинг ЕАД откаже съдействие.


Ø      Да бъде потърсено съдействие от Домоуправителя на вход А относно безобразното ползване и паркиране на лични автомобили извън клетките за паркиране.
Ø      Да бъде потърсено съдействие на домоуправителите на А и Б вход относно ползване на гараж за музикални репетиции, Промяна статут и предназначение, създаване предпоставки за пожар, замърсяване (няма тоалетни и санитарни възли) и несигурност.

Гласували:     „за”                      16
                        „против”               -
                        „въздържал се”    -

Приема се.   
           

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от Управителя/Председателя на Управителния съвет.
Неразделна част от настоящия протокол е списъкът на всички собственици на самостоятелни обекти (жилища, гаражи, ателиета и др.) на адрес: гр. София, район Красно село, ул. Родопски извор №. 30, вх.В и списъкът на регистрираните за участие  в Общото събрание.


Управител/Председателя на УС
                                                                        (име и фамилия)

  Протоколчик:
(име и фамилия)